Callis Inter

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

 1. Úvod
  1. Prosím, pečlivě si přečtěte tyto Všeobecné podmínky. Po dokončení procesu registrace Vám Společnost a Společnosti udělují plný přístup k webové stránce www.callis-inter.com (dále jen „Webová stránka“) a webovým stránkám dceřiných Společností (dále jen „Webové stránky“) za účelem pomoci vám s procesem náboru a všemi ostatními specializovanými službami poskytovanými Společnostmi, pro jejichž využití se rozhodnete.
  2. Upozorňujeme, že tyto Všeobecné podmínky v plném rozsahu platí i v případě, pokud se rozhodnete neregistrovat a je vám umožněn pouze omezený přístup.
  3. Upozorňujeme, že tyto Všeobecné podmínky mohou být dle potřeby aktualizovány a má se za to, že s jejich změnami vaším dalším přihlášením souhlasíte.
 2. Bezpečnost a použití uživatelského jména a hesla
  1. Za účelem registrace na Webové stránce musíte vytvořit uživatelské jméno a heslo, jež budete muset při dalším přihlášení použít.
  2. Za jejich použití a ochranu nesete výhradní odpovědnost a Společnost nepřejímá žádnou odpovědnost za neoprávněné nebo nesprávné použití těchto údajů či jejich odhalení.
  3. Pokud se domníváte, že mohlo jakýmkoli způsobem dojít k odhalení vašeho uživatelského jména a/nebo hesla, prosím použijte příslušný odkaz na Webové stránce pro jejich obnovení.
 3. Pravidla pro použití webových stránek
  1. Webová stránka a/nebo Webové stránky nesmí být používána(y) pro zveřejňování jakýchkoli materiálů, jež:
   1. Jsou dle Vašeho nejlepšího vědomí nepravdivé, nepřesné nebo jinak zavádějící.
   2. Porušují autorská práva nebo práva na duševní vlastnictví jakékoli třetí strany.
   3. Jsou urážlivé, výhrůžné, obscénní nebo mohou být Společností nebo třetími stranami přiměřeně jakkoli jinak interpretovány jako nepřístojné.
   4. Mohou být dle příslušné soudní pravomoci považovány za pomlouvačné.
   5. Mohou podněcovat násilí nebo jiné trestné činy či dávat vzniknout občanskoprávní odpovědnosti.
   6. Infikují Webovou stránku a/nebo Webové stránky viry, malware, bloatware nebo jakýmkoli jiným typem software, jenž narušuje efektivní činnost Webové stránky a/nebo Webových stránek nebo mění jejich obsah jiným způsobem, než je dovoleno dle těchto Všeobecných podmínek.
   7. Vyžadují licenci nebo formální souhlas ke zveřejnění tam, kdy nebyl příslušný souhlas získán.
  2. Společnost má výhradní právo rozhodnout, zdali je zveřejněný materiál v souladu s výše uvedenými pravidly. Pokud má za to, že daný materiál v souladu není, může vám Společnost bez předchozího upozornění zabránit v dalším použití Webové stránky a/nebo Webových stránek nebo zrušit vaši registraci na Webové stránce a/nebo Webových stránkách a může také odstranit veškerý materiál nesplňující tyto podmínky. Společnost není povinna pro takové kroky podávat jakékoli opodstatnění.
  3. V případech vyžadovaných zákonem budou Společnost a/nebo Společnosti plně spolupracovat s policejními, bezpečnostními a ostatními složkami na identifikaci osoby, která tato pravidla porušila.
 4. Práva na duševní vlastnictví
  1. Pokud není výslovně uvedeno jinak, autorská práva a práva na duševní vlastnictví k veškerému obsahu na Webové stránce a/nebo Webových stránkách jsou ve vlastnictví Společnosti, Společností nebo jejich udělovatelů licencí.
  2. Není dovoleno stahovat nebo jinak kopírovat jakýkoli obsah, pokud není určen pro vaše osobní použití, nebo pokud není stahování takového obsahu výslovně povoleno a musíte nadále dodržovat veškerá příslušná autorská práva a/nebo práva na duševní vlastnictví.
  3. Je zakázáno pokoušet se upravovat, dešifrovat nebo jinak manipulovat s jakýmkoli software, zdrojovým kódem nebo jinými informacemi obsaženými na Webové stránce a/nebo Webových stránkách.
 5. Dostupnost a změny webové stránky či stránek
  1. Je vyvíjeno veškeré úsilí pro údržbu Webové stránky a/nebo Webových stránek tak, aby byla zajištěna jejich plná a nepřetržitá provozuschopnost. Nicméně, příležitostně může docházet k výpadku z důvodu údržby, přepracování obsahu nebo technických problémů. Společnosti nepřejímají žádnou odpovědnost či závazek za takovouto nedostupnost.
  2. Webová stránka a/nebo Webové stránky, jejich funkcionality a/nebo jejich obsah, mohou být kdykoli změněny, pozastaveny či zcela ukončeny.
 6. Odkazy na jiné webové stránky
  1. V zájmu rozšíření služeb poskytovaných jsou na Webové stránce a/nebo Webových stránkách uvedeny odkazy na webové stránky třetích stran. Společnosti nepřejímají žádnou odpovědnost nebo závazek za obsah webových stránek třetích stran a přihlášení na tyto webové stránky je zcela na vaše nebezpečí.
  2. Pokud si přejete připojit odkaz na kterékoli webové stránky, ujistěte se prosím, že nejprve zašlete předběžné upozornění na e-mailovou adresu callis.interpha@zln.cz. Společnosti si vyhrazují právo neudělit třetím stranám souhlas s uvedením odkazu na kterékoli z Webových stránek, mohou stáhnout existující souhlas bez předchozího upozornění a v žádném z těchto případů nemusí Společnosti podávat jakékoli vysvětlení.
  3. Za účelem lépe pochopit vaše potřeby a poskytnout lepší náborové služby, mohou být shromažďovány souhrnné statistické a další údaje o návštěvnících Webové stránky a/nebo Webových stránek, jež mohou být sdíleny s dalšími zvolenými třetími stranami. Tyto informace mohou zahrnovat vámi poskytnuté údaje, nicméně nebudou sdělována konkrétní jména nebo informace. Veškeré osobní údaje budou zpracovány v souladu s Pravidly pro ochranu osobních údajů.
 7. Ukončení
  1. Společnosti vám mohou kdykoli znemožnit přístup nebo zcela zrušit vaši registraci na webové stránce nebo webových stránkách, a to zcela dle vlastního uvážení a bez potřeby podávat vysvětlení.
 8. Prohlášení a záruky
  1. Společnost neposkytuje žádnou záruku, že bude úspěšná při hledání zaměstnání, nebo že budete jakýmkoli způsobem zvážen(a) ze strany klientů.
  2. Společnost nečiní žádná prohlášení nebo záruky ve smyslu podmínek zaměstnání, jež vám mohou být nabídnuty ze strany klienta.
  3. Společnost nemůže poskytnout žádné záruky, že klienti zachovají důvěrnost jakýchkoli jim poskytnutých osobních údajů kandidátů. Společnost nicméně vyvine úsilí o zajištění takovéto důvěrnosti.
  4. Společnosti vyvinou veškeré přiměřené úsilí s cílem zajistit, aby informace na Webové stránce a/nebo Webových stránkách byly co nejpřesnější, a to včetně informací o trhu v oblasti náboru a mzdových hladinách. Společnosti nicméně neposkytují žádná prohlášení nebo záruky ve vztahu k takovým informacím a veškerá taková prohlášení a záruky, ať už výslovná nebo implicitní, jsou vyloučena. Není přijímána odpovědnost za ztráty nebo škody jakékoli povahy, včetně veškerých nepřímých či následných škod, jež mohou vzniknout v důsledku toho, že jakákoli osoba nebo subjekt spoléhají na použití takových informací, s výjimkou odpovědnosti, již nelze vyloučit či omezit dle platného zákona.
 9. Prohlášení kandidáta
  1. Jako kandidát:
   1. Souhlasíte s úplným dodržením Všeobecných podmínek, upravujících použití Webové stránky a/nebo Webových stránek Společností.
   2. Přijímáte právo Společností zcela dle vlastního uvážení pozastavit váš přístup nebo zrušit vaši registraci, pokud Všeobecné podmínky nedodržíte.
   3. Přijímáte, že ačkoli Společnosti vyvíjí maximální snahu o nalezení vhodného zaměstnání pro vás, nezaručují, že budete pro jakoukoli pozici posouzen(a), pozván(a) na pohovor, či že vám bude nabídnuto jmenování nebo pracovní smlouva k podpisu a tímto se vzdáváte veškerých nároků vůči Společnostem v důsledku ztrát nebo škod jakékoli povahy, jež vám ve vztahu k uvedenému mohou vzniknout.
   4. Přijímáte, že Společnost nebo Společnosti neposkytují žádné záruky ve smyslu délky trvání nebo podmínek zaměstnání, jež vznikne v důsledku použití Webové stránky a/nebo Webových stránek z vaší strany a vzdáváte se veškerých nároků vůči společnostem v důsledku ztrát nebo škod jakékoli povahy, jež vám ve vztahu k uvedenému mohou vzniknout.
   5. Souhlasíte, že za účelem usnadnění procesu náboru vaším jménem Společnost nebo Společnosti mohou zcela dle svého uvážení odeslat vaše údaje klientům a mohou některé nebo veškeré vaše údaje zobrazit na Webové stránce a/nebo Webových stránkách.
   6. Souhlasíte, že Společnost nebo Společnosti nemohou poskytnout žádné záruky, že klienti zachovají důvěrnost jakýchkoli jim poskytnutých osobních údajů kandidátů.
   7. Rozumíte a přijímáte, že váš aktuální zaměstnavatel může mít z jiných kanálů přístup ke klientům a k Webové stránce a/nebo Webovým stránkám a vzdáváte se veškerých nároků vůči Společnostem v důsledku ztrát nebo škod jakékoli povahy, jež vám ve vztahu k uvedenému mohou vzniknout.
   8. Společnosti zcela zbavujete odpovědnosti za veškeré náklady, nároky, odpovědnosti, škody, výdaje nebo řízení vzniknuvší na základě použití nebo zneužití Webové stránky a/nebo Webových stránek z vaší strany.
 10. Prohlášení klienta
  1. Jako klient:
   1. Souhlasíte s úplným dodržením Všeobecných podmínek, upravujících použití Webové stránky a/nebo Webových stránek Společností.
   2. Přijímáte právo Společností zcela dle vlastního uvážení pozastavit váš přístup nebo zrušit vaši registraci, pokud Všeobecné podmínky nedodržíte.
   3. Souhlasíte, že budete s veškerými údaji o kandidátech, přijatými od Společností skrze Webovou stránku a/nebo Webové stránky či jinak, nakládat jako s přísně důvěrnými.
   4. Souhlasíte, že použijete údaje o kandidátech, přijaté od Společností skrze Webovou stránku a/nebo Webové stránky či jinak, výhradně za účelem nalezení kandidátů pro obsazení pracovních pozic.
   5. Souhlasíte, že nebudete žádným způsobem sdílet údaje o kandidátech se třetími stranami, pokud k tomu neposkytne kandidát jasný souhlas písemnou formou.
   6. Společnosti zcela a v maximálním rozsahu přípustném dle zákona zbavujete veškeré odpovědnosti za jakékoli nároky vzniknuvší v důsledku porušení výše uvedených podmínek z vaší strany.
 11. Všeobecné obchodní podmínky pro klienty
  1. V případech, kde Společnost nebo Společnosti jakýmkoli způsobem představují kandidáta klientovi za účelem jakéhokoli druhu zaměstnání nebo personální služby, platí Všeobecné obchodní podmínky. Tyto Všeobecné obchodní podmínky budou předloženy přímo klientovi ještě před představením jakýchkoli kandidátů.
 12. Oddělitelnost
  1. Pokud se kterékoli z ustanovení těchto Všeobecných podmínek stane právně neplatným, nebude jeho neplatnost žádným způsobem ovlivňovat platnost ostatních ustanovení, jež i nadále zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
 13. Rozhodné právo
  1. Tyto Všeobecné podmínky se řídí zákony České republiky.

Sídlo Vizovice

Callis Inter s.r.o.
Slušovská 13
763 12 Vizovice
+420 605 506 892
callis.inter@zln.cz

Pobočka Zlín

Callis Inter s.r.o.
Vavrečkova 5262
(areál Svit, budova 23)
760 01 Zlín
+420 731 504 663
callis.inter@zln.cz

Pobočka Nový Jičín

Callis Inter s.r.o.
Havlíčkova 2101/19
741 01 Nový Jičín
+420 604 227 371
callis@zln.cz

Copyright © 1993 - 2021 Personální agentura Callis Inter s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.